Tori valla uudised

08.04.2024
Ametlikud teated, Tori

Detailplaneeringu kehtestamine Selja külas Põntsi kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 21. märtsi 2024 otsusega nr 247 kehtestatud detailplaneeringust Selja külas Põntsi kinnistul.

Põntsi kinnistu pindala on 4,87 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu asub PärnuRakvere-Sõmeru tee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisel ala. Idast piirneb planeeringuala kinnistuga, kus asub saetööstus, läänest Erikumetsa (suures osas metsamaa) ja Kõrgemäe (kinnistul asuvad eluhooned) kinnistutega. Teisel pool TallinnLelle-Pärnu raudteed asuvad Põntsi kinnistu, mis on suures osas metsamaa ja Valtre kinnistu, kus asuvad metsamaast ümbritsetud eluhooned. Teisel pool maanteed asuvad eluhoonetega Puusti kinnistu, loodusliku rohumaa ja põllumaaga Päkapiku kinnistu ning eluhoonetega Puusti-Sepa kinnistu. Kavandatava tegevuse territooriumi piirile lähim eluhoone asub idasuunas Puusti-Sepa kinnistul, Põntsi kinnistu piirist ca 22 meetri kaugusel, Kõrgemäe kinnistul asuvad eluhooned 60 m kaugusel krundi piirist läänes.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Põntsi kinnistule saeveski hoone, kuivati, vähemalt kahe PVC laohalli ja katlamaja rajamine. Lisaks on planeeritud saematerjali ladustamise alad ja lahendatakse krundisisene taristu. Olulist kemikaalikasutust ei ole kavandatava tegevusega ette näha. Kinnistule ligipääs toimub Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee kaudu ja Saetööstuse kinnistult. Planeering annab ehitusõiguse kuni kümne (10) hoone ehitamiseks maksimaalse kõrgusega 11 m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 00-250. Piiretena võib rajada kuni 2.5 m kõrguseid võrkpiirdeid (k.a. keevispaneelaed). Soovituslik on piirdeid kombineerida madalhaljastusega – hekid, kääbuspuu sordid (nt: mägimännid). Võimaliku müra- ja tolmuhäiringu leevendamiseks on planeeritud kinnistu edelapoolse piiri äärde kõrghaljastuse puhvertsoon. Puhvertsoon alale istutatakse okaspuid. Kõrgemäe kinnistu piiri ääres puhvertsooni laius 17 m, Erikumetsa kinnistu piiri ääres puhvertsooni laius 5 m.

Kehtivas Tori valla üldplaneeringus on planeeringuala määratud perspektiivseks mäetööstusmaaks ja piirneb tootmismaaga. Planeeringualale on väljastatud 28.11.2017 kaevandamisluba nr L.MK/330061, loa omajaks on Tori Sawmill OÜ. Kaevandustegevusega ei ole alustatud ja käesoleval ajal kaevandustegevust kinnistul ei planeerita. Maapõueseaduse §14 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt tuleb tagada maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavarale. Palgiladustamisplats on planeeritud kinnistu osasse, mis on ette nähtud kaevandusalaks. Saematerjali ladustamisega ei kaasne püsivate ehitiste rajamist, seetõttu ei piira see kaevandusala kasutuselevõttu tulevikus.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat üldplaneeringut ning ala määratakse tootmise maa-alaks. Planeeringuala idaküljes asub OÜ Tori Sawmill tootmisterritoorium, mida soovitakse laiendada käesoleva detailplaneeringuga Põntsi kinnistule. Planeeritav tootmisprotsess – puidutööstus – vajab suuremat kinnistu pinda. Planeeritud on toormaterjali ladustamine, tootmishoone ja abihooned. Tootmise laiendamise positiivse küljena saab välja tuua täiendavate töökohtade tekkimise lähipiirkonna elanikele. Kahe OÜ Tori Sawmill kuuluva kinnistu vahel muutub sisemine tootmiskompleksi logistika sujuvamaks ja minimaliseerib liigset transpordi aega. Kõrvuti kinnistutel asuv terviklik tootmiskompleks on otstarbekas nii majanduslikust kui ka ökoloogilisest aspektist.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.